TARGETA

 

CONDICIONS GENERALS D’ÚS I FUNCIONAMENT DEL COMPTE MONEDER PER A TITULARS

PRIMER: DEFINICIONS

1.1 PLATAFORMA MONEDER: És una plataforma de fidelització ideada, creada, dissenyada i desenvolupada per Serveis d’Internet Javajan SL (en endavant Javajan) amb CIF núm. B61950127 i domicili social a Plaça dels Albers, 16-17 de Manlleu (08560).

Tota la informació de la PLATAFORMA està recollida a la pàgina web www.moneder.cat.

1.2 COMPTE MONEDER: és d’ús personal i intransferible pel seu titular, als qui permet obtenir, acumular i gestionar moneda moneder emesa pels negocis o grups de negocis adherits a la PLATAFORMA MONEDER.

1.3 Moneda moneder: És una moneda virtual que emet, defineix i configura cada negoci o grup de negocis adherits a la PLATAFORMA MONEDER, els quals li atorguen una validesa que pot ser equivalent a un import en euros per a pagar compres futures, punts intercanviables per regals o qualsevol altra validesa que puguin definir. Els negocis o grups de negocis que emetin monedes moneder entre els titulars del COMPTE MONEDER seran els únics responsables de donar-li validesa segons l’hagin definit i configurat.

Els negocis o grups de negocis podran configurar la moneda moneder que emetin amb diferents paràmetres incloent:

  • Mode d’obtenció: un percentatge de l’import de la venda o d’una part de la venda o qualsevol altre mode d’obtenció que es pugui parametritzar.
  • Validesa: quins negocis o grups de negoci  atorguen validesa i/o accepten la moneda moneder que emetin.
  • Equivalència: poden equivaldre a euros que es poden utilitzar per a pagar part d’una compra futura, punts intercanviables per regals o qualsevol altre equivalència que es pugui parametritzar.
  • Caducitat: nombre de dies, mesos o anys a partir dels quals la moneda moneder acumulada perd el seu valor si el client no l’ha utilitzada dins el període.
  • Transferència: opció que sigui transferida entre titulars o entre titulars i negocis.

Els titulars podran consultar els paràmetres configurats per a cada moneda moneder definida a la pàgina web www.moneder.cat.

1.4. Identificació de titular: Per a rebre Moneda moneder, els negocis podran identificar el titular d’un COMPTE MONEDER mitjançant qualsevol dels sistemes que permeti la PLATAFORMA MONEDER: targeta de fidelització vinculada al COMPTE MONEDER, app de moneder.cat, número de DNI, número de telèfon, nom, o altres sistemes que es puguin implantar en el futur.

1.5. Grups de negocis: Associació, Federació o agrupació de negocis que s’ha adherit, juntament amb els negocis que la formen, a la PLATAFORMA MONEDER, la qual podrà definir les seves condicions generals d’us dels COMPTES MONEDER que activi, sempre i quan no entrin en contradicció amb les presents condicions.

1.6. Titulars: Les persones físiques majors d’edat que no tinguin limitada la seva capacitat d’obrar i menors d’edat prèvia autorització dels seus pares o tutors, que posseeixin un COMPTE MONEDER i hagin llegit i acceptat aquestes condicions generals d’ús i funcionament.

Els comerciants i les associacions de comerciants adherides a la PLATAFORMA MONEDER exigiran l’acreditació dels representants del menor. Els representants dels menors són els únics responsables del correcte ús del COMPTE MONEDER juntament amb el menor i han de gestionar l’ús del  mateix, eximint als comerciants, a les associacions adherides i a la PLATAFORMA MONEDER de qualsevol responsabilitat derivada de la possible mala gestió que en poguessin fer els menors.

SEGONA: ÀMBIT I DURADA D’ÚS

La COMPTE MONEDER es mantindrà en vigor de manera indefinida fins que el titular decideixi donar-se de baixa del mateix a través del web de PLATAFORMA MONEDER (www.moneder.cat).

En el cas que un negoci o grup de negoci es doni de baixa de la PLATAFORMA MONEDER es retiraran de la circulació totes les monedes moneder que hagin emès i que li hagin atorgat validesa amb exclusivitat. En aquests casos, el titular del COMPTE MONEDER accepta perdre sense dret a reclamació totes les monedes moneder que hagués acumulat i que tinguessin validesa exclusiva en el negoci o grups de negocis que es donessin de baixa.

TERCERA: OPERATIVA

3.1. Totes les dades proporcionades pel client per a obtenir el COMPTE MONEDER seran tractades amb la màxima cura segons la política de privadesa indicada en l’apartat quart. En cas de produir-se una modificació de les dades del titular, aquest haurà de comunicar-ho a la PLATAFORMA MONEDER com a entitat gestora de la base de dades i el sistema de fidelització, mitjançant un correu electrònic a info@moneder.cat o a través de la intranet del seu COMPTE MONEDER. En tot moment els comerços, les associacions adherides i la PLATAFORMA MONEDER donen per verídiques i exactes les dades proporcionades pels clients; la no correcció d’aquestes els eximeix de qualsevol responsabilitat.

3.2. Ús: La utilització per primera vegada del COMPTE MONEDER en qualsevol comerç adherit implica l’acceptació complerta i sense objecció d’aquestes condicions generals d’ús i funcionament.

El COMPTE MONEDER és d’ús personal i intransferible pel seu titular, per la qual cosa identifica a l’usuari amb el seu nom i cognoms i altres dades que hagi facilitat. El titular i en el seu cas també els representants dels menors, són els únics responsables del correcte ús del COMPTE MONEDER.

En cas de pèrdua, sostracció de les dades d’accés al COMPTE MONEDER o deteriorament de la targeta de fidelització vinculada al COMPTE MONEDER, el client ha de comunicar-ho des de la web www.moneder.cat, mitjançant un correu electrònic a info@moneder.cat o en el negoci o grups de negocis on s’hagi donat d’alta. Així mateix, la PLATAFORMA MONEDER no es responsabilitza de l’ús indegut o fraudulent que es faci de del COMPTE MONEDER abans de rebre i processar la notificació de pèrdua o sostracció realitzada pel seu titular. El titular conservarà la moneda moneder que tingués acumulada en el moment en que es rebi i processi la notificació de la pèrdua o sostracció.

En el suposat ús fraudulent del COMPTE MONEDER i/o contrari a les presents condicions generals, la PLATAFORMA MONEDER es reserva el dret de l’anul·lació del mateix i pèrdua automàtica de la moneda moneder acumulada cancel·lant o limitant l’ús del mateix al titular.

En qualsevol moment durant la vigència i ús del COMPTE MONEDER els negocis i grups de negocis adherits podran sol·licitar la presentació del DNI o document identificatiu oficial vàlid a l’usuari del mateix com a mesura de control i/o validació de la seva titularitat.

3.3. Obtenció de moneda moneder: Cada vegada que el titular del COMPTE MONEDER realitzi una compra en un negoci i s’identifiqui amb els mètodes disponibles obtindrà moneda moneder que emeti en funció del mode d’obtenció parametritzat pel negoci o grup de negocis.

Els titulars del COMPTE MONEDER podran obtenir informació general les seves monedes moneder acumulades juntament amb la seva validesa, equivalència i caducitat  a través de la web www.moneder.cat, inserint el nom d’usuari i contrasenya que se li seran facilitats per correu electrònic.

En el cas que el titular detecti anomalies en l’acumulació de les seves monedes moneder haurà de comunicar-ho al negoci on les va rebre i va donar lloc a aquesta anomalia. En tots aquests casos, la responsabilitat de la PLATAFORMA MONEDER es limita a esmenar l’error quan el titular del COMPTE MONEDER acrediti de manera fefaent que el negoci ha reconegut i esmenat l’anomalia.

3.4. Bescanvi de moneda moneder: En funció de l’equivalència parametritzada del negoci o grups de negocis, la moneda moneder es podrà utilitzar per a pagar part d’una compra futura en qualsevol negoci que li doni validesa segons la parametrització, es podrà intercanviar per regals especificats i subministrats pel negoci o grups de negocis, o es podrà bescanviar per qualsevol altre equivalència que es pugui parametritzar.

Javajan no es farà responsable si un comerç no bescanvia la moneda moneder segons hagi parametritzat a un titular d’un COMPTE MONEDER.

3.5. Si la moneda moneder així ho permet, els titulars del COMPTE MONEDER podran transferir la totalitat o part de la moneda moneder acumulada a altres titulars del COMPTE MONEDER o a negocis. Per a transferir moneda moneder, el titular del COMPTE MONEDER haurà d’accedir a l’apartat corresponent a través de la web www.moneder.cat, introduir l’import a transferir i el correu electrònic o nom d’usuari de titular receptor. Javajan no es farà responsable dels errors que pugui cometre el titular durant aquest procés.

3.6. Els titulars del COMPTE MONEDER accepten perdre la totalitat o part dels euros de gratificació  que disposi, si aquests originalment s’han obtingut o generat d’una manera il·lícita o d’una manera no prevista en el present contracte, encara que el titular actual no sigui el responsable de l’obtenció o de generació il·lícita o no prevista, els hagués rebut mitjançant una transferència, o no es pugui traçar amb exactitud el seu origen.

3.7. La comunicació de Javajan, amb els negocis i grups de negocis titulars del COMPTE MONEDER s’efectuarà per correu electrònic. Si el titular no subministra un correu electrònic, subministra un correu electrònic incorrecte, no comunica els canvis de correu electrònic i/o no respon abans de 30 dies els missatges importants (s’encapçalarà el títol amb la paraula “important”) que pugui enviar Javajan, els titulars del COMPTE MONEDER accepten perdre la totalitat del euros de gratificació  que disposin i la cancel·lació del seu COMPTE MONEDER.

QUARTA: PROTECCIÓ DE DADES

Els efectes previstos a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, el sol·licitant del COMPTE MONEDER queda informat i autoritza a que les dades personals proporcionades s’incorporin als fitxers titularitat de Serveis d’Internet Javajan SL amb CIF núm. B61950127 i domicili social a Plaça dels Albers, 16-17 de Manlleu (08560), com a entitat gestora de la base de dades i de la PLATAFORMA MONEDER.

La finalitat del tractament de les dades és qualsevol activitat relacionada amb els usos propis del COMPTE MONEDER i la relació contractual amb els seus titulars, incloent-hi l’anàlisi, l’estadística i la formació de perfils així com la realització d’accions de publicitat, promoció i màrqueting de la PLATAFORMA MONEDER i dels seus comerciants adherits i associacions adherides.

L’objectiu i essència del COMPTE MONEDER és que pugui ser utilitzada en tots els comerços adherits al sistema de fidelització i per això el titular autoritza necessàriament i expressament a la PLATAFORMA MONEDER a que les dades contingudes en la sol·licitud i totes aquelles que s’obtinguin en el desenvolupament normal d’aquest sistema, siguin cedides tan sols als negocis o grups de negocis adherits on es faci ús del COMPTE MONEDER o on s’hagi donat d’alta, amb la mateixa finalitat d’obtenir moneda moneder, el seu bescanvi, així com, la comunicació directa als titulars del COMPTE MONEDER d’ofertes, promocions i informació relacionada amb els comerços i serveis adherits.

Totes les dades proporcionades pel client seran tractades amb la màxima cura segons la normativa sobre protecció de dades personals. En cas de produir-se una modificació de les dades del titular, aquest haurà de comunicar-ho a la PLATAFORMA MONEDER com a entitat gestora de la base de dades i el sistema de fidelització, mitjançant un correu electrònic a info@moneder.cat. En tot moment els comerços, les associacions adherides i la PLATAFORMA MONEDER donen per verídiques i exactes les dades proporcionades pels clients; la no correcció d’aquestes els eximeix de qualsevol responsabilitat. En qualsevol moment, el titular del COMPTE MONEDER pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades personals i comunicar-ho a la PLATAFORMA MONEDER com a entitat gestora de la base de dades i el sistema de fidelització, mitjançant un correu electrònic a info@moneder.cat, acompanyat de còpia del DNI, NIE o núm. de Passaport utilitzat en l’alta del COMPTE MONEDER.

En el cas que el titular del COMPTE MONEDER desitgi oposar-se a la recepció de publicitat, ofertes, promocions i informació d’un comerç específic o associació adherida específica es podrà donar de baixa des de la pàgina web de www.moneder.cat, o directament a través de les opcions de baixa automatitzades que apareixeran en els blocs publicitaris que el titular del COMPTE MONEDER pugui rebre. En el cas que les dades facilitades siguin d’un tercer, aquest haurà de ser informat sobre aquestes condicions d’us i funcionament, sent l’únic responsable la persona que faciliti i/o empleni el formulari de sol·licitud.

CINQUENA: LÍMIT DE RESPONSABILITAT

La PLATAFORMA MONEDER no serà responsable de l’ús que el titular faci del COMPTE MONEDER, com tampoc ho serà dels possibles danys i perjudicis derivats de l’ús que en puguin fer el titular i/o el portador, excepte aquelles conseqüències que siguin producte directe d’una actuació negligent o dolosa de l’operativa del COMPTE MONEDER.

La PLATAFORMA MONEDER es reserva el dret a retirar, cancel·lar i/o exigir les responsabilitats pertinents al client que faci un ús indegut o fraudulent del COMPTE MONEDER o que incompleixi aquestes condicions generals d’ús i funcionament.

SISENA: ALTRES DISPOSICIONS

Les presents bases podran ser consultades a www.moneder.cat.

La PLATAFORMA MONEDER podrà modificar les condicions general d’ús i funcionament del COMPTE MONEDER. Aquests canvis es notificaran a través de la pàgina web o els canals que la PLATAFORMA MONEDER determini amb previ avís d’un (1) mes, data a partir de la qual seran efectius i no generaran cap tipus de responsabilitat per la PLATAFORMA MONEDER. La continuïtat en l’ús del COMPTE MONEDER implicarà l’acceptació de les modificacions realitzades.

SETENA: PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Javajan ha ideat, creat, dissenyat i desenvolupat la PLATAFORMA MONEDER. Els drets sobre tots els continguts de la PLATAFORMA MONEDER (entre d’altres, textos, àudio, imatges, vídeo, software, disseny i signes identificatius) així com l’estructura, presentació o format de les targetes i documentació complementària són titularitat de Javajan i estan sotmesos a la normativa sobre Propietat Intel·lectual i/o Industrial. Aquests drets inclouen, a títol merament enunciatiu, els de fixació, reproducció, comunicació pública, posada a disposició del públic i transformació. En cap cas l’accés a la PLATAFORMA MONEDER implica cessió, transmissió, o qualsevol tipus de renúncia de drets de Propietat Intel·lectual i/o Industrial.

VUITENA: JURISDICCIÓ

Per la resolució de les controvèrsies que es plantegin en relació amb aquest contracte i l’ús del COMPTE MONEDER, les parts es sotmetran expressament als Jutjats i Tribunals de Vic.